Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydziały Urzędu Miasta

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Spraw Społecznych

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

jgierasimiuk

Dyrektor Wydziału:

Jolanta Gierasimiuk

tel. 82 564-08-33

Wykaz stanowisk Wydziału Spraw Społecznych:

 1. ds. przeciwdziałania patologiom społecznym i polityki zdrowotnej, tel. (82) 564 31 92.

 2. ds. aktywizacji społeczno – zawodowej i obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohlowych, tel. (82) 564 31 06.

 3. ds. promocji zdrowia oraz sprawowania nadzoru nad realizacją i organizacją zadań podmiotów leczniczych oraz nad podmiotami świadczącymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tel. (82) 564 31 92.

 4. ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, tel. (82) 564 31 92.

 5. ds. działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomocy społecznej, tel. (82) 564 31 92.

 6. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tel.(82) 564 31 92.

 7. ds. prowadzenia ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych, tel. (82) 564 31 92.

 8. ds. nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroli rynku alkoholowego i koordynacji działań dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tel. (82) 564 31 06.

 9. ds. budżetowo – księgowych, tel. (82) 564 31 06.

 10. ds. ewidencji działalności gospodarczej, tel. (82) 565 34 00.

 11. ds. administracyjno – organizacyjnych i przeciwdziałaniu bezrobociu, tel. (82) 564 31 06.

 12. ds. realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tel.(82) 564 31 92.

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych należą w szczególności sprawy :

 • polityki zdrowotnej w Mieście, analizy stanu zdrowia ludności oraz potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej
 • nadzoru nad realizacją zadań przez: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żłobek Miejski “Słoneczko”, Żłobek Miejski ,,Chełmskie Niedźwiadki'', Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Dom Małych Dzieci, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym
 • współpracy i zapewnienia wykonywania określonych w ustawach zadań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie
 • związane z realizacją ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
 • związane z przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń
 • rzeczy znalezionych
 • realizacji i koordynacji zadań ustawowej pomocy repatriantom
 • realizacji zadań wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego dotyczących przygotowywania propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta i współpracy w tym zakresie ze środowiskiem aptekarskim
 • współpracy z izbami lekarskimi oraz pielęgniarek i położnych
 • realizacji zadań wynikających z przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym  w zakresie dotyczącym samorządu
 • związane z działalnością pożytku publicznego i  wolontariatu
 • prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i udzielania informacji w zakresie tej działalności
 • współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy oraz przedsiębiorcami w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie Miasta
 • dotyczące realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu ,,Chełmska Karta 3+''

 • wykonywania zadań związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


dzieckoSprawy Społeczne


Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

 

Dyrektor Wydziału:

Marcin Dudek

tel. (82) 565-26-28, 565-22-23 wew. 153

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należą w szczególności sprawy:

 • obronności i obrony cywilnej, wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów obronnych
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej               w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu  przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, wynikające z przepisów o samorządzie gminnym i powiatowym
 • obsługi administracyjno – kancelaryjnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • współpracy i zapewnienia wykonywania określonych w ustawach zadań przez Komendę Miejską Policji i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
 • zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz organizacji i działania miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, wynikające z przepisów o zarządzaniu kryzysowym oraz z przepisów o zwalczaniu klęsk żywiołowych.

Do wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego Biura Ochrony należą w szczególności sprawy:

 • Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych określone w § 35 ust. 4
 • ochrony informacji niejawnych, zbiorów danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych
 • prowadzenia kancelarii tajnej Urzędu oraz spraw związanych z zabezpieczeniem, udostępnieniem i wydawaniem dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym odpowiednie upoważnienia lub  poświadczenia bezpieczeństwa
 • współpracy z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zapewnieniu fizycznej ochrony Urzędu

 

 

Porady z zakresu powszechnej samoobrony

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack