Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

 

 

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ul. Mickiewicza 32, 22-100 Chełm

 

mw Kierownik Biura:

Anna Poźniak

tel. (82) 564-33-49

 

Do zakresu działania Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy:

 • Realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwałach Rady Miasta dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie działania Biura.
 • Organizacja systemu gospodarki odpadami przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego do jego monitoringu, w tym bieżąca obsługa tego systemu.
 • Organizacja i monitoring odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Chełm w tym:
  1) planowanie i opiniowanie lokalizacji pojemników do gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wg. planu zagospodarowania przestrzennego,
  2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem służących do gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 • Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta (mobilne oraz stacjonarne).
 • Przygotowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych związanych ze zorganizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Nadzorowanie realizacji zadań przez podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Chełm.
 • Kontrola realizacji umów na zamówienia publiczne i sporządzanie sprawozdań z tych kontroli, uczestnictwo w odbiorach robót będących przedmiotem zamówień.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i aktualizacją harmonogramów odbierania odpadów komunalnych.
 • Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach składanych przez jednostki wywozowe (analiza ilości odebranych odpadów z poszczególnych nieruchomości w stosunku do ilości osób zamieszkałych na danej posesji).
 • Udostępnianie  na stronie  internetowej Urzędu Miasta informacji o:
  1) podmiotach odbierających odpady,
  2) miejscach zagospodarowania odpadów,

  3) osiągniętych przez Miasto i podmioty odbierające odpady wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składania,
  4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 • Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta Chełm w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Sporządzanie sprawozdań z systemu gospodarki odpadami do Marszałka Województwa Lubelskiego  i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
 • Przyjmowanie, i ich weryfikacja, sprawozdań składanych przez przewoźników  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
  1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

  2) odbierania odpadów komunalnych.
 • Prowadzenie kontroli przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Inicjowanie i prowadzenie  działań  edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania  odpadami komunalnymi.
 • Popularyzowanie działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez:
  1) wspieranie programów ekologicznych w szkolnictwie, wspieranie proekologicznej edukacji dorosłych,
  2) wspomaganie podnoszenia świadomości mieszkańców na tema  gospodarowania odpadami.
 • Bieżący monitoring wpływu opłat od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami.
 • Egzekwowanie obowiązku składania przez zobowiązanego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są podstawą opodatkowania oraz oświadczeń o niewytwarzaniu odpadów komunalnych.
 • Prowadzenie rejestru wymiaru opłaty  oraz rejestru przypisów i odpisów opłaty.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku uchylania się od uiszczania opłat, stwierdzenia zaległości lub zaniżania opłat za gospodarowanie odpadami.
 • Prowadzenie akt płatników.
 • Rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie materiałów dowodowych dotyczących umorzeń, odroczeń terminu płatności płatników,  rozłożeń na raty należności opłaty.
 • Prowadzenie rejestru umorzeń zaległości płatniczych, odroczeń terminów opłaty zobowiązanych, rozłożeń na raty  należności płatniczych.
 • Analiza finansowa skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty opłaty.
 • Sprawy związane z realizacją ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 • Sporządzanie sprawozdań wynikających z ordynacji podatkowej oraz sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy  publicznej.
 • Prowadzenie ewidencji wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Egzekucja należności wpłat:
  1) sporządzanie i wysyłanie upomnień,
  2) sporządzanie ewidencji upomnień.
 • Sporządzanie i prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych.
 • Rozliczanie nieterminowych opłat  poprzez sporządzanie  i  wysyłanie postanowień.
 • Naliczanie odsetek od zaległości opłaty.
 • Rozliczanie nadpłat:
  1) sporządzanie i wysyłanie decyzji,
  2) wystawianie postanowień w sprawie zarachowania nadpłat.
  3) prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości wpłaty.
 • Prowadzenie ewidencji zobowiązań płatniczych.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zainteresowanych osób dotyczących problematyki gospodarki odpadami.
 • Współpraca ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w systemie regionalnym.
 • Opracowywanie aktów prawnych, umów oraz porozumień dotyczących świadczenia usług publicznych w zakresie gospodarki komunalnej.
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów wewnętrznych i GUS-owskich.
 • Planowanie, monitorowanie i nadzór nad wykonaniem budżetu w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack