A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82 565 23 24

Kierownik Wydziału: Małgorzata Szymańska

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą w szczególności sprawy:
1) organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu;
2) obsługi merytorycznej, biurowej i sekretarskiej Prezydenta i Zastępców Prezydenta;
3) opracowywania projektów: regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy, oraz ich aktualizacji;
4) skarg, wniosków oraz petycji wpływających do Prezydenta;
5) prowadzenia rejestrów oraz zbiorów zarządzeń Prezydenta jako organu oraz jako kierownika Urzędu;
6) koordynowania działań związanych z terminowością udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady i rad osiedli;
7) udostępniania informacji publicznej na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek w trybie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, we współpracy z wydziałami, w tym prowadzenia ewidencji wniosków;
8) związane z wydawaniem upoważnień i pełnomocnictw;
9) kadrowe pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta (za wyjątkiem placówek oświatowych);
10) gospodarowania etatami oraz funduszem płac i socjalnym;
11) szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry Urzędu;
12) związane ze służbą przygotowawczą nowozatrudnionych pracowników;
13) zabezpieczenia pracy Urzędu pod względem techniczno-materiałowym i lokalowym,
14) prowadzenia obsługi transportowej Prezydenta, Zastępców i pracowników Urzędu;
15) zarządzania i gospodarowania budynkami administracyjnymi Urzędu i pomieszczeniami wynajmowanymi od Urzędu i przez Urząd;
16) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe;
17) prowadzenia archiwum zakładowego Urzędu oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Miasta;
18) obsługi interesantów w zakresie kompleksowej informacji oraz działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu, w tym współpracy z Departamentami;
19) prowadzenia kancelarii ogólnej Urzędu;
20) nieodpłatnego udostępniania w postaci papierowej i elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego i zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń
21) redagowania systemu informatycznego e-urząd.

 

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack