A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

Dyrektor Wydziału:

 

tel. 82 564-08-33

Wykaz stanowisk Wydziału Spraw Społecznych:

 1. ds. przeciwdziałania patologiom społecznym i polityki zdrowotnej, tel. (82) 564 31 92.

 2. ds. aktywizacji społeczno – zawodowej i obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohlowych, tel. (82) 564 31 06.

 3. ds. promocji zdrowia oraz sprawowania nadzoru nad realizacją i organizacją zadań podmiotów leczniczych oraz nad podmiotami świadczącymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tel. (82) 564 31 92.

 4. ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, tel. (82) 564 31 92.

 5. ds. działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomocy społecznej, tel. (82) 564 31 92.

 6. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tel.(82) 564 31 92.

 7. ds. prowadzenia ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych, tel. (82) 564 31 92.

 8. ds. nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroli rynku alkoholowego i koordynacji działań dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tel. (82) 564 31 06.

 9. ds. budżetowo – księgowych, tel. (82) 564 31 06.

 10. ds. ewidencji działalności gospodarczej, tel. (82) 565 34 00.

 11. ds. administracyjno – organizacyjnych i przeciwdziałaniu bezrobociu, tel. (82) 564 31 06.

 12. ds. realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tel.(82) 564 31 92.

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia należą w szczególności sprawy :

a) polityki zdrowotnej w Mieście, analizy stanu zdrowia ludności oraz potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,
b) nadzoru nad realizacją zadań przez: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Żłobek Miejski “Słoneczko”, Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki”,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Dom Małych Dzieci, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym,
c) współpracy i zapewnienia wykonywania określonych w ustawach zadań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie,
d) związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech,
e) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
g) organizacyjne związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
h) związane z przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
i) stowarzyszeń oraz nadzoru nad ich działalnością w zakresie określonym ustawą o stowarzyszeniach,
j) prowadzenia ewidencji oraz nadzoru nad fundacjami w zakresie określonym ustawą o fundacjach,
k) rzeczy znalezionych,
l) realizacji i koordynacji zadań ustawowej pomocy repatriantom, kombatantom i osobom represjonowanym,
m) aktualizacji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta w oparciu o procedury w tym zakresie oraz wydawania opinii na wniosek inspektora farmaceutycznego dotyczącej planowanej lokalizacji apteki,
n) współpracy z izbami lekarskimi oraz pielęgniarek i położnych,
o) realizacji zadań wynikających z przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie dotyczącym samorządu,
p) związane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
q) realizacji zadań związanych z Programem „Chełmska Karta 3+”,
r) realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
s) realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Polaka,
t) organizacyjne i merytoryczne związane z funkcjonowaniem Chełmskiej Rady Seniorów,
u) współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie Miasta,
v) współdziałania z instytucjami rynku pracy przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy,
w) realizacji zadań ustawowych związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacją prawną;

dziecko
Sprawy Społeczne


Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack