A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Lubelska 63 , 22-100 Chełm,

 

tel. (82) 565-59-47, (082) 564-31-86

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy:

a) udostępniania i rozpowszechniania informacji o środowisku,
b) ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
c) ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji,
d) pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
e) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
f) z zakresu prawa wodnego – prowadzenia postępowań w zakresie zmiany stanu wody i odprowadzania wody, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chełm 15/39
g) sprawozdawczości z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
h) gospodarowania odpadami w zakresie określonym ustawą o odpadach,
i) ochrony:
- powierzchni ziemi,
- powietrza i ochrony przed hałasem,
- przed polami elektromagnetycznymi,
- świata zwierzęcego i roślinnego,
- gruntów rolnych i leśnych,
- obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych,
j) zasad gospodarowania złożami kopalin związanych z eksploatacją złóż,
k) wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
l) rejestracji sprzętu pływającego,
m) odpowiedzialności administracyjnej za negatywne oddziaływanie na środowisko,
n) pozyskiwania środków finansowych na działania proekologiczne z funduszy celowych,
o) wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
p) rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack