Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Nabór kandydatów na ławników sądowych

UCHWAŁA NR XII/123/15 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie na kadencję 2016 - 2019

Załącznik do uchwały Nr XII/123/15 z dnia 29 października 2015 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej dla ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie na kadencję 2016 – 2019 sporządzony na sesji w dniu 29 października 2015 r.

 

UCHWAŁA NR IX/102/15 Rady Miasta Chełm z dnia 2 września 2015 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławnikóww sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników

 

W dniu 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133 z póź. zm.) Rada Miasta Chełm powinna wybrać do końca października br. 25 ławników na kadencję 2016 - 2019, w tym 10 do orzekania w sprawach  z zakresu prawa pracy.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta Chełm powoła zespół, który przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w w/w ustawie.

UCHWAŁA NR VIII/83/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego do spraw wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019spraw wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019


KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

    7) posiada co najmniej wykształcenie średnie,


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem nie może być:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokat i aplikant adwokacki,

5) radca prawny i aplikant radcowski,

6) duchowny,

7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusz Służby Więziennej,

    radny gminy, powiatu i województwa,

    Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru,

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.


WYMAGANE DOKUMENTY    

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz.693)


Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

    Wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.


5) 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu o wydanie dowodu osobistego.


Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną i zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rada Gminy będzie zasięgać opinii o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów:

karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

oświadczenie składane przez kandydata dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej,

oświadczenie dodatkowe dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika,

wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.


Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 pokój Nr 29 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta Chełm.

Wzory dokumentów można pobrać również w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Chełm (parter), ul. Lubelska 65.

Ponadto wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm www.um.chelm.pl

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:82 5654557.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów formalnych lub te, które wpłyną do Rady Miasta Chełm po upływie 30 czerwca 2015 r., pozostawia się bez dalszego biegu.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack