Stawiamy na rozwój - modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie

EFRR 3 znaki kolor

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wartość całkowita projektu: 3 490 000,00 PLN

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 3 487 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 963 950,00 PLN (85 % kosztów kwalifikowalnych).

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie i jej wyposażania zgodnie ze standardami KOWEZiU. Jego realizacja odpowiada na zdiagnozowane potrzeby interesariuszy, tj.: uczniów szkół zawodowych, władz Miasta

Chełm, Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020 oraz pracodawców w regionie. Celem głównym jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Mieście Chełm.

Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwi zwiększenie liczby uczniów i utworzenie nowych kierunków kształcenia w tzw. inteligentnych specjalizacjach tj.: kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektromechanik.

Nowy sprzęt i urządzenia zostaną zakupione do następujących pracowni:

Po realizacji projektu zakupione środki trwałe będą wykorzystywane na potrzeby kształcenia zawodowego w standardach określonych w KOWEZiU oraz do przeprowadzenia egzaminów

zdobycia kwalifikacji zawodowych.