A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

Logo KDR

Budżet Obywatelski 2017

Zestawienie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2017 rok, które w głosowaniu mieszkańców otrzymały największą liczbę głosów, a ich suma nie przekroczyła kwoty budżetu obywatelskiego na dany rejon

 

Protokoły z głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 - zestawienie zbiorcze z podziałem na rejony

WYKAZ ZMIAN DO LISTY ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Informacja o spotkaniu w dniu 15 września 2016r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie przy ul. Granicznej 2a o godz. 17:30

Informacja o głosowaniu na zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców miasta Chełm w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok (w podziale na dziesięć rejonów miasta Chełm)

W dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 17:30 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Granicznej 2A w Chełmie, odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Miasta Chełm dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, na którym zostanie omówiona m.in. idea Budżetu Obywatelskiego, jego Regulamin oraz zasady zgłaszania i opiniowania zadań.

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków budżetu Miasta Chełm na dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym. Chełmianie jako „eksperci we własnej sprawie” mogą określić swoje potrzeby, podejmując rozmowę na temat sposobu realizacji zadań własnych miasta oraz priorytetów z perspektywy mieszkającej na jej terenie społeczności.

UPOWAŻNIENI MIESZKAŃCY MIASTA CHEŁM

Każdy mieszkaniec miasta Chełm zamieszkały na stałe i mający ukończony 16. rok życia może zgłosić zadanie do budżetu obywatelskiego, a w późniejszym terminie również wziąć udział w głosowaniu. Poprzez „stałe zamieszkanie – zgodnie z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21 poz.112 z późn. zm.) - należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu”.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Zadanie inwestycyjne zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego jest to budowlany proces inwestycyjny czyli zespół czynności mający na celu realizację, w okresie nieprzekraczającym roku budżetowego, inwestycji budowlanej. Proces ten składa się z:

  1. etapu przygotowań (przed wydaniem pozwolenia na budowę – m in. opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii, uzyskanie oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody itp.),

  2. etapu realizacyjnego (bezpośredniego wykonawstwa robót tj. m.in. wytyczenia geodezyjnego obiektów, zagospodarowania terenu budowy, wykonania przyłączy infrastruktury technicznej dla potrzeb budowy i robót budowlano – montażowych),

  3. etapu odbiorów, rozliczenia inwestycji i przekazania jej do eksploatacji (m.in. złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

REJONIZACJA MIASTA CHEŁM

Konsultacje społeczne obejmują dziesięć rejonów Miasta Chełm zgodnie z obowiązującym podziałem Miasta Chełm na osiedla. Wykaz ulic wchodzących w skład Rejonów stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm (Uchwała Nr XVI/170/16 Rady Miasta Chełm z dnia 16 marca 2016r.).

KWOTA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski to nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu za rok ubiegły na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym w następnym roku budżetowym.

Określa się kwotę wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2017 rok w wysokości 2.500.000,00 zł, po 1/10 tej kwoty tj. 250.000,00 zł każdemu z 10. rejonów miasta Chełm.

HARMONOGRAM

Działania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017r. oraz terminy ich realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 453/16 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2017r.

ZGŁASZANIE ZADAŃ I GŁOSOWANIE

Zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składać można na formularzu zgłoszenia do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm

FORMULARZ

Formularz zgłoszenia zadania można pobrać:

  • z niniejszej informacji z pozycji - formularz;

  • ze strony Urzędu Miasta Chełm wejście przez zakładkę E-urząd → Wydział Organizacji i Nadzoru Or 007 Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego

  • ze strony internetowej BIP wejście poprzez zakładkę „Budżet Obywatelski” Budżet Obywatelski na 2017 rok”

  • w Biurze Obsługi Interesantów - Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65 (parter);

  • z platformy EPUAP.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY

W terminie od 28 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. wypełnione formularze z propozycjami zadań inwestycyjnych można składać w Biurze Obsługi Interesantów – Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65, od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 18,00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, a także w formie elektronicznej korzystając z formularza pisma ogólnego udostępnionego na platformie EPUAP; (Proszę wybrać "Inne sprawy urzędowe"/ "Korespondencja z urzędem" / "Zgłoszenie projektu do zrealizacji w ramach budżetu obywatelskiego").

 

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Chełm dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim

UCHWAŁA NR XVI/170/16 Rady Miasta Chełm z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim
załącznik nr 1
załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 452/16 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 453/16 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2015 ROK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack