A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

Logo KDR

Budżet Obywatelski 2016

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA CHEŁM

 

 

 

Budżet Obywatelski zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014r. poz. 2269) należy rozumieć, jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków budżetu Miasta Chełm na dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym. Budżet Obywatelski jest skutecznym narzędziem zaangażowania mieszkańców Chełma w tworzenie swojej przestrzeni na terenie miasta, które zamieszkują oraz zarządzania środkami jakie są przeznaczone na ten cel, bo tylko mieszkańcy miasta w danym rejonie miasta najlepiej wiedzą jakie inwestycje są niezbędne, aby mieszkańcom żyło się łatwiej i lepiej.

UPOWAŻNIENI MIESZKAŃCY MIASTA CHEŁM

Każdy mieszkaniec miasta Chełm zamieszkały na stałe i mający ukończony 16. rok życia może zgłosić zadanie do budżetu obywatelskiego, a w późniejszym terminie również wziąć udział w głosowaniu. Poprzez „stałe zamieszkanie – zgodnie z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21 poz.112 z późn. zm.) - należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu”.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Zadanie inwestycyjne zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 89/15 z dnia 02 kwietnia 2015r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2016 rok, jest to budowlany proces inwestycyjny czyli zespół czynności mający na celu realizację, w okresie nieprzekraczającym roku budżetowego, inwestycji budowlanej. Proces ten składa się z:

  1. etapu przygotowań (przed wydaniem pozwolenia na budowę – m in. opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii, uzyskanie oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody itp.),

  2. etapu realizacyjnego (bezpośredniego wykonawstwa robót tj. m.in. wytyczenia geodezyjnego obiektów, zagospodarowania terenu budowy, wykonania przyłączy infrastruktury technicznej dla potrzeb budowy i robót budowlano – montażowych),

  3. etapu odbiorów, rozliczenia inwestycji i przekazania jej do eksploatacji (m.in. złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

REJONIZACJA MIASTA CHEŁM

Konsultacje społeczne obejmują cztery rejony Miasta Chełm zgodnie z obowiązującym podziałem Miasta Chełm na okręgi wyborcze. Wykaz ulic wchodzących w skład Rejonów stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm (Uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014r.).

KWOTA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski to nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu za rok ubiegły na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym w następnym roku budżetowym.

Określa się kwotę wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2016 rok w wysokości 2.000.000,00 zł, po 1/4 tej kwoty tj. 500.000,00 zł każdemu z 4. rejonów miasta Chełm zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2016 rok.

HARMONOGRAM

Działania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016r. oraz terminy ich realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 kwietnia 2015r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2016r.

ZGŁASZANIE ZADAŃ I GŁOSOWANIE

Zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składać można na formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm (Uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014r.)

FORMULARZ

Formularz zgłoszenia zadania można pobrać:

  • z niniejszej informacji - Formularz zgłoszenia zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm;

  • ze strony Urzędu Miasta Chełm wejście przez zakładkę E-urząd → Wydział Organizacji i Nadzoru

  • ze strony internetowej BIP wejście poprzez zakładkę „Budżet Obywatelski” "Budżet Obywatelski na 2016 rok”

  • w Biurze Obsługi Interesantów - Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65 (parter).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY

W terminie od 17 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r. wypełnione formularze z propozycjami zadań inwestycyjnych można składać w Biurze Obsługi Interesantów – Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65, od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 18,00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2015 ROK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack