Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

CiekawostkiPodczas II wojny światowej istniał w Chełmie Stalag 319 – jeden z największych hitlerowskich obozów jenieckich na terenach dzisiejszej Polski. Z 200.000 jeńców blisko połowa nie przeżyła pobytu w obozie.

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm na rok szkolny 2020/2021

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 zostały określone na podstawie zapisów:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
  z późn. zm.),
  Uchwały Nr XXV/282/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 roku
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/156/19 Rady Miasta Chełm z dnia 29 listopada 2019 r.

WAŻNE:

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli uwzględnia zapisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
z późn. zm.)
, tj.:

 • prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,
 • obowiązek szkolny od 7 roku życia,
 • prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

OGÓLNE ZASADY PROCESU REKRUTACJI

 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza - w terminie od 24 lutego 2020 r. do 29 lutego
  2020 r.
 • Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 • 3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji.
 • Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Chełm oraz tych, którzy na pierwszej pozycji we wniosku wskażą placówkę położoną w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), tj.:
 1. wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozmieć: rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria ustalone przez Radę Miasta Chełm w Uchwale Nr XXV/282/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/156/19 Rady Miasta Chełm z dnia 29 listopada 2019 r.tj.:
 1. pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,
 2. zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin,
 3. rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

UWAGA Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm

 • Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Chełm jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do chełmskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chełm.
 • Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w postępowaniu uzupełniającym.
 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Chełm wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola składają do dyrektora wybranego przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do danego publicznego przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora tego przedszkola.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

 1. ZARZĄDZENIE NR 524/20PREZYDENTA MIASTA CHEŁMz dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;
 2. OGŁOSZENIEPREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;
 3. Uchwałanr XXV/282/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/156/19 Rady Miasta Chełm z dnia 29 listopada 2019 r.

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: chelm.przedszkola.vnabor.pl (dostępna od 2 marca 2020 r.)

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack