Spotkania ws. wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm

W związku z upływem kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm, serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych pracą w Radzie do udziału w spotkaniach wyborczych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm. Spotkania będą organizowane z podziałem na obszary działania. Kierując się wyborem spotkania należy brać pod uwagę główny obszar działania danej organizacji. Jeżeli organizacja nie wpisuje się w żaden z poniższych obszarów działania, organizacja może uczestniczyć w dowolnie wybrany spotkaniu.

Zgodnie z § 2  Uchwały Nr LVI/502/10 Rady Miasta Chełm z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm oraz trybu powoływania jej członków w skład Rady wchodzi 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Chełma.

Harmonogram spotkań:

 

Lp

Obszar współpracy:

Termin

Miejsce spotkań:

1

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

07.10.2019 r. godz. 16.00

Chełm, ul. Obłońska 20 sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chełm, ul. Obłońska 20 sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chełm, ul. Obłońska 20 sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Chełm, ul. Obłońska 20

sala Nr 2

 

 

 

Chełm, ul. Obłońska 20

sala Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego.

Turystyka i krajoznawstwo.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

08. 10. 2019 r. godz. 17.00

3

Ochrona i promocja zdrowia.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym.

Pomoc społeczna.

10.10.2019 r. godz. 16.30

 

4

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

14.10.2019 r. godz. 17.00

5

Działalności na rzecz dzieci

i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci

i młodzieży.

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

15.10.2019 r. godz. 17.00